A for Design, Webdesign en grafische vormgeving te Roosendaal

De website is nog in ontwikkeling.
Opdrachten van klanten gaan voor.
Kijk voor een beknopt portfolio en achtergrondinformatie op:

A for Design op Facebookwww.facebook.com/AforDesign Werkervaring en referenties achtergrondinformatie A for Designnl.linkedin.com/in/arnokools

×

Privacyverklaring A for Design

A for Design juicht het beschermen van privacy gevoelige gegevens toe. De Europese privacywetgeving verplicht om in 'begrijpbare Jip en Janneke' taal inzichtelijk te maken hoe gegevens verwerkt worden. Aangezien u waarschijnlijk met net zoveel plezier in deze juridische termen duikt als wij, treft u op deze pagina 2 versies met inhoudelijk dezelfde strekking:

 1. De korte en bondige versie
 2. De 'kort, bondig en begrijpelijke' versie volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Versie 1: Kort en bondig

 • Algemeen
  A for Design vergaart geen gegevens die niet door uzelf zijn verstrekt of waaraan minimaal wettelijk aan voldaan moet worden.
 • Gegevens via de website
  A for Design verzamelt geen gegevens via deze website. Geen cookie, geen trackingcode, niets!.
 • Gegevens via e-mails
  worden tot max 7 jaar bewaard indien van belang. Als een e-mail niet bedrijfsgericht is, wordt deze over het algemeen binnen enkele seconden na opmerken verwijderd.
 • Klantgegevens
  worden minimaal volgens de fiscale bewaarplicht bewaard. Deze gegevens worden opgenomen in een boekhoudpakket (MoneyBird).
 • Derden
  Gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij wettelijk verplicht.
 • Backups
  Van alle data worden dagelijks backups gemaakt, welke worden opgeslagen in een goed beveiligde en erkende cloud omgeving.

Versie 2: De officiële versie... veel plezier.

A for Design, gevestigd aan Laan van Brabant 32, 4701 BK Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://afordesign.nl
Maisberg 130
4708 NR Roosendaal
+31 6 5347 0855

Persoonsgegevens die wij verwerken

A for Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@afordesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A for Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • A for Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

A for Design neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A for Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A for Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 0 sec tot 5 jaar, klantegegevens minimaal volgens fiscale bewaarplicht (7 jaar) Administratie, contactmogelijkheid
Adres 0 sec tot 5 jaar, klantegegevens minimaal volgens fiscale bewaarplicht (7 jaar) Administratie, contactmogelijkheid
Telefoonnummer Het patroon zou nu wel duidelijk moeten zijn idem
E-mail adres idem idem
Overige gegevens idem voor gegevens die door uzelf zijn verstrekt en/of wettelijk verplicht zijn voor de boekhouding. idem

Delen van persoonsgegevens met derden

A for Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In princip niet van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A for Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A for Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@afordesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

A for Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A for Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@afordesign.nl